Kyoto Miyako Messe

9-1, Okazaki Seishojicho, Sakyo-ku Kyoto-shi, Kyoto
606-8343, Japan